Reklamačný poriadok

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru a počas používania, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu, avšak najneskôr do 3 pracovných dní. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady neodkladne po zistení závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. 

Pri reklamácii je nutné predložiť:

• kópiu predajného dokladu (faktúry) 
• kópiu dokladu o zaplatení 
• stručný popis závady 

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. 

Záručná doba na všetky výrobky (výnimkou vlasového tovaru) je – 2 roky. 

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového dokladu. 

Vlasový tovar (vlasové pramene, trsy, voľné vlasy) musia byť po nadpojení starostlivo ošetrované a to výlučne kozmetikou, ktorá je vhodná na predĺženie alebo zahustenie vlasov. Ak nezanedbáte starostlivosť o nadpojené vlasy, vydržia vám dlho (aj po viacerých nadpojeniach). Kedže je každý druh – typ ľudských vlasov špecifický, kupujúci si musí zvážiť, či daný druh vlasov je pre jeho potreby vhodný, lebo za výber výrobku nenesie predávajúci žiadnú zodpovednosť. Odporúčame dodržiavať starostlivosť, ktorú nájdete na http://www.vlasyonline.sk/…o-vlasy.html

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, starostlivosti alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou, inštaláciou či nadpojením alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej starostlivosti a prehliadok.


Zodpovednosť za použitie výrobkov preberá kupujúci, preto si zapamätajte, že za vadu výrobku sa nepovažuje bežné prirodzené správanie a opotrebovanie vlasu napr. prirodzené štiepenie vlasov pri bežnom používaní, prípadné blednutie vlasov vplyvom slnečného alebo iného žiarenia. Poškodenia nevhodnou staroslivosťou napr. poškodenie vlasového výrobku pri zanedbanej starostlivosti vhodnými vlasovými prípravkami, zjavné mechanické, chemické a biologické poškodenie výrobku po jeho dodaní kupujúcemu.

Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite, podľa typu, druhu a v prevedení, s ktorou sa má každý kupujúci možnosť oboznámiť pred a pri zakúpení výrobku.

Z hygienických dôvodov nie je možné zakúpený výrobok po použití vymeniť, alebo vrátiť.( Platí pre vlasové výrobky ) 

Kupovaný výrobok je určený na profesionálne použitie, ktoré predpokladá kupujúceho znalosti práce so zakúpeným výrobkom. 

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie ľudských vlasov, za určenie vhodnosti použitia tovaru, za úkony prevedené na výrobku, ako i za záruku za akékoľvek úkony, ktorými sa spôsobí nejaké poškodenie, znehodnotenie – zničenie výrobku (zrejme neodborným konaním) a iné újmy. 

Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnení akéhokoľvek úkonu na nich z jednoduchého dôvodu – ľudský vlas je citlivý materiál a akýkoľvek úkon ho môže narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď … 

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Tovar prosim poistite a posielajte doporučene s doručenkou. Dakujeme

Doručovacia adresa pre reklamácie:

Two L , s.r.o.

Korytnicka 4

Bratislava 821 07

 

Doručenie do 24 hodín

Už nemusíte čakať dlhé dni na svoj tovar.

Kuriér nad 200€zadarmo

Rýchle a spoľahlivé doručenie priamo k Vám.

Darček za nákup

Ukážeme Vám, ako si Vás vážime.

Newsletter